Yurt Dışı Yatay Geçiş

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışı Yatay Geçiş Yoluyla Kabul Edilecek Öğrencilerde Aranacak Koşullar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri gereğince, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına yurt dışından yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
 
A. . BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI     
1.  Yatay geçiş yapması uygun görülen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile alt yarıyıllardan alınması uygun görülen dersler verilebilir.
2.  Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına,  lisans programlarının ilk ikiyarıyılı ve son  ikiyarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
3.  Hazırlık programına yatay geçiş yapılamaz.
5.Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
6.  Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
7. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel değildir.
8. Öğrenciler yerleştirildikleri yıl itibari ile ÖSYM tarafından uygulanan yerleştirme sıralaması barajı içerisinde olmalıdır. ( Örn. Tıp Fak. 50 bin. )
9.  Belirtilen koşullarda yer almayan ancak, değerlendirmelerde tereddüt yaşanan hallerde, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları dikkate alınır.
 
 
 T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
2012-2013 öğretim yılında kendi imkanlarıyla yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) tanınıp tanınmadığına ilişkin http://wwww.yok.gov.tr internet adresinden veya Denklik Bilgi Edinme, YÖK Başkanlığı Bilkent/Ankara adresinden bilgi almaları, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ni incelemeleri yararlarına olacaktır. Diploma denklik başvurusunda istenecek belgelere YÖK’ün http://www.yok.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.
Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.
  • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
  • ACT (Minimum 21 Puan)
  • Abitur
  • Fransız Bakaloryası
  • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
  • Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
  • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
  • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.
 
B. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 
1. Başvuru formu (Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
2. Ösym sonuç belgesi veya Uluslararası sınav sonuç belgesi
3. Denklik Belgesi ( Ösys klavuzunda bulunmayan okullar için )
4. Ders içerikleri
5. Transkript aslı
6. Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların Türkçe’ye çevirtilen transkripti
7. Disiplin cezası almadığını gösterir resmi belge
 
C. BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

 Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak belirtilen süre içersinde ilgili fakülte ve yüksekokullara  şahsen veya noter tasdikli  vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle, tayin edilen vekil aracılığıyla ya da posta yoluyla yapılır. posta ile yapılan başvurularda gönderinin Üniversite evrak kayıt sistemine giriş tarihi esas alınır. Eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. İlan edilen koşulları sağlamayan başvurular değerlendirilmeye alınsa bile yatay geçiş talebi ilgili kurullar tarafından uygun bulunmaz.
 
Başvuru  Tarihi                    : 22 -  24 Temmuz 2019
Değerlendirme Tarihi          : 25 -  26 Temmuz 2019
Sonuçların İlanı                    : 29         Temmuz 2019 
 
D. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgeler istenir:
1.Yatay Geçiş kayıt formu için TIKLAYINIZ.
2.Nüfus Cüzdan fotokopisi
3. Vesikalık fotoğraf ( 2 adet)
4. İkinci öğretim öğrencileri kayıt yaptıktan sonra verilecek olan öğrenci numarasıyla Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenim ücretlerini ödeyecektir.
5. İkinci öğretimde kayıtlı olup, birinci öğretim programına başvurabilmek için öğrenim gördüğü programda %10’luk dilime girdiğine dair belge
6.YÖK'ün E.50957 sayılı yazısına istinaden Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge

F. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ
1. Kesin Kayıt Tarihleri (Asil Liste)           : 31 Temmuz – 02 Ağustos 2019
2. Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste*)     : 05–06  Ağustos 2019
 (*: Yedek liste ilan edilen programlarda, asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)
 
                                                         
3.  KESİN KAYIT VE YEDEK KAYITLAR  İLGİLİ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAPILACAKTIR.
İlgili Birimlerin İletişim Bilgileri İçin:  TIKLAYINIZ.
 
 
 
KONTENJANLAR:TIKLAYINIZ.
 
   Başvuru ve Değerlendirme Takvimi'ni Görmek İçin TIKLAYINIZ.

Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Web Sayfasında Yayınlandığı Zaman Kesinlik Kazanacaktır.