2022-2023 Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş

01 Ağustos 2022 Pazartesi

2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI


GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliği” hükümleri gereğince, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 A. . BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI

1. Yurt içi üniversiteler arasında yatay geçişler, üniversitelerin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2. Başvuruda bulunan öğrencinin; hiçbir disiplin cezası almamış olması gerekir.

3. Yurt içi üniversiteler arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması şarttır.(TIP Fakültesi için 100 üzerinden en az 75)

4. Üniversite içinde aynı alanlar arasında yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması şarttır.

5. Yatay geçiş yapması uygun görülen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile alt yarıyıllardan alınması uygun görülen dersler verilebilir.

6. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına,  lisans programlarının ilk iki yarıyılı ve son  iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

7.  Hazırlık programına yatay geçiş yapılamaz.

8.   Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

9. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

10.   Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

11.   Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

12.  Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel değildir.

13. Öğrenciler yerleştirildikleri yıl itibari ile ÖSYM tarafından uygulanan yerleştirme sıralaması barajı içerisinde olmalıdır. ( Örn. Tıp Fak. 50 bin. )

14. Belirtilen koşullarda yer almayan ancak, değerlendirmelerde tereddüt yaşanan hallerde, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları dikkate alınır.


15. Başvuruların değerlendirilmesinde “Giresun Üniversitesi Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi” esas alınır. Tıp Fakültesi’ne yapılan başvurular için “Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurumlararası Yatay Geçiş esaslarına İlişkin Yönerge” esas alınır.
 
 B. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 
1. Öğrenci belgesi
2. Transkript (Transkriptleri yabancı dilde olanların Türkçe tercümesi ve orijinal dildeki hali)
NOT: Tıp Fakültesi’ne başvuran adayların ders içeriklerini başvuru ekranındaki alana transkript ile birleştirerek tek dosya halinde (pdf formatında) yüklemeleri gerekmektedir (Islak imzalı, e imzalı, e- devlet çıktısı,üniversite resmi sitesinden alınan belgeler seçeneklerinden herhangi biri olabilir).
3. ÖSYM sonuç belgesi (internet çıktısı)
4. ÖSYM yerleştirme belgesi (internet çıktısı)
5. İkinci öğretimde kayıtlı olup, birinci öğretim programına başvurabilmek için öğrenim gördüğü programda %10’luk dilime girdiğine dair belge
6. Disiplin cezası almadığını gösterir resmi belge (transkriptinde disiplin cezası ile ilgili bilgi yer almayanlar için)
* Başvuru esnasında sisteme yüklenen evrakların asılları kesin kayıt sırasında istenir. C. BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Başvurular, aşağıda belirtilen tarihlerde online olarak yapılacaktır. (online başvuru, başvuru tarihleri arasında aktif olacaktır.
*Posta ile başvuru alınmayacaktır.
Başvuru Linki İçin Tıklayınız.

 
Başvuru  Tarihi                    :  01-15 Ağustos2022
Değerlendirme Tarihi         : 16- 18 Ağustos 2022
Sonuçların İlanı                    : 19       Ağustos 2022


*Sonuçlar ilgili birim web sayfasında yayınlanacaktır.D. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgeler istenir:

1. Yatay geçiş kayıt formu TIKLAYINIZ
2.Kimlik kartı fotokopisi
3. Vesikalık fotoğraf ( 2 adet)
4. İkinci öğretim öğrencileri kayıt yaptıktan sonra verilecek olan öğrenci numarasıyla Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenim ücretlerini ödeyecektir.
5. İkinci öğretimde kayıtlı olup, birinci öğretim programına başvurabilmek için öğrenim gördüğü programda %10’luk dilime girdiğine dair belge
6.YÖK'ün E.50957 sayılı yazısına istinaden Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge
7.Ders İçerikleri
8. Başvuruda istenilen belgelerin aslı (ıslak imzalı, e imzalı, e- devlet çıktısı,üniversite resmi sitesinden alınan belgeler seçeneklerinden herhangi biri olabilir)


 
 

F. KESİN KAYIT TARİHLERİ
 
1. Kesin Kayıt Tarihleri (Asil Liste)           : 22 – 23  Ağustos 2022
2. Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste*)     : 25 - 26  Ağustos 2022
 (* Yedek liste ilan edilen programlarda, asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)
  
                                                         
3.  KESİN KAYIT VE YEDEK KAYITLAR  İLGİLİ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAPILACAKTIR.

İlgili Birimlerin İletişim Bilgileri İçin:  TIKLAYINIZ.
KONTENJANLAR:TIKLAYINIZ.
 
* 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Önlisans - Lisans Programları Yatay Geçiş         
   Başvuru ve Değerlendirme Takvimi'ni Görmek İçin TIKLAYINIZ.