2019-2020 Kurumlararası Yatay Geçiş

31 Temmuz 2019 Çarşamba

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Programlarına Kurumlararası Yatay Geçiş Yoluyla Kabul Edilecek Öğrencilerde Aranacak Koşullar

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Önlisans - Lisans Programları Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları Hakkında 

Başvuru esnasında sehven istenilmeyen ÖSYM sonuç belgesini (sınav puanlarını ve yerleştirme sonucunu gösteren belge) teslim etmeyen öğrencilerin sonuç belgelerini (hangi birime başvuru yapıldığı bilgisi ile ) ve ikinci öretimden birinci öğretime yatay geçiş yapmak isteyen örencilerin %10 'a girdiklerini gösterir belgeyi 31.07.2019 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yaptıkları birime şahsen, e-mail ya da faks yolu ile ulaştırmaları, belge aslını kesin kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Yatay geçiş  takvimi aşağıda yer aldığı şekli ile revize edilmiştir.
Faks : 0 454 310 11 77
e-mail : gulcan.kaynak@giresun.edu.tr
 
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Önlisans - Lisans Programları Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
 
Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
05.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 08.08.2019 09.08.2019

GİRESUN ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDEN,
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri gereğince, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
 
A. . BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI
1. Yurt içi üniversiteler arasında yatay geçişler, üniversitelerin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2. Başvuruda bulunan öğrencinin; hiçbir disiplin cezası almamış olması gerekir.
3. Yurt içi üniversiteler arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması şarttır.(TIP Fakültesi için 100 üzerinden en az 75)
4. Üniversite içinde aynı alanlar arasında yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması şarttır.
5. Yatay geçiş yapması uygun görülen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile alt yarıyıllardan alınması uygun görülen dersler verilebilir.
6. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına,  lisans programlarının ilk ikiyarıyılı ve son  ikiyarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
7.  Hazırlık programına yatay geçiş yapılamaz.
8.   Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
9. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
10.   Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11.   Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
12.  Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel değildir.
13. Öğrenciler yerleştirildikleri yıl itibari ile ÖSYM tarafından uygulanan yerleştirme sıralaması barajı içerisinde olmalıdır. ( Örn. Tıp Fak. 50 bin. )
16. Belirtilen koşullarda yer almayan ancak, değerlendirmelerde tereddüt yaşanan hallerde, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları dikkate alınır.
 
 
B. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 
1. Başvuru formu (Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
2. Ders içerikleri
3. Transkript aslı
4. Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların Türkçe’ye çevirtilen transkripti
5. Disiplin cezası almadığını gösterir resmi belge
6. ÖSYM Sonuç Belgesi
 
C. BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ
Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak belirtilen süre içersinde ilgili fakülte ve yüksekokullara  şahsen veya noter tasdikli  vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle, tayin edilen vekil aracılığıyla ya da posta yoluyla yapılır. posta ile yapılan başvurularda gönderinin Üniversite evrak kayıt sistemine giriş tarihi esas alınır. Eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez, değerlendirilmez. İlan edilen koşulları sağlamayan başvurular değerlendirilmeye alınsa bile yatay geçiş talebi ilgili kurullar tarafından uygun bulunmaz.
 
Başvuru  Tarihi                    : 22 -  24 Temmuz 2019
Değerlendirme Tarihi          : 25 -  26 Temmuz 2019
Sonuçların İlanı                    : 29         Temmuz 2019 
 
D. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgeler istenir:
1.Yatay Geçiş kayıt formu için TIKLAYINIZ.
2.Nüfus Cüzdan fotokopisi
3. Vesikalık fotoğraf ( 2 adet)
4. İkinci öğretim öğrencileri kayıt yaptıktan sonra verilecek olan öğrenci numarasıyla Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenim ücretlerini ödeyecektir.
5. İkinci öğretimde kayıtlı olup, birinci öğretim programına başvurabilmek için öğrenim gördüğü programda %10’luk dilime girdiğine dair belge
6.YÖK'ün E.50957 sayılı yazısına istinaden Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge

F. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ
 
1. Kesin Kayıt Tarihleri (Asil Liste)           : 31 Temmuz – 02 Ağustos 2019
2. Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste*)     : 05–06  Ağustos 2019
 (*: Yedek liste ilan edilen programlarda, asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)
 
** TIP FAKÜLTESİ İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ
Başvuru  Tarihi                    : 29 Temmuz - 09 Ağustos 2019
Değerlendirme Tarihi          : 19 -  21 Ağustos 2019
Sonuçların İlanı                    : 23         Ağustos 2019 
Kesin Kayıt Tarihleri (Asil Liste)           : 26 -27 Ağustos 2019
Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste*)     : 28–29  Ağustos 2019
 
Tıp Fakültesi  Başvuru ve Değerlendirme Takvimi'ni Görmek İçin TIKLAYINIZ.
 
                                                         
3.  KESİN KAYIT VE YEDEK KAYITLAR  İLGİLİ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAPILACAKTIR.
İlgili Birimlerin İletişim Bilgileri İçin:  TIKLAYINIZ.
KONTENJANLAR:TIKLAYINIZ.
 
* 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Önlisans - Lisans Programları Yatay Geçiş         
   Başvuru ve Değerlendirme Takvimi'ni Görmek İçin TIKLAYINIZ.

Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Web Sayfasında Yayınlandığı Zaman Kesinlik Kazanacaktır.